1.

Strony WWW są własnością Usługobiorcy. Zastrzega się jednak, iż nie przysługuje mu prawo do ich podnajmowania w całości lub w części osobom trzecim.

2.

Usługobiorca zobowiązuje się do niepublikowania na swoich stronach WWW materiałów stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich i ponosi tym zakresie pełną odpowiedzialność za skutki ich rozpowszechniania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania emisji stron WWW Usługobiorcy nieprzestrzegającego powyższego zobowiązania do czasu dokonania oceny prawnej zakwestionowanego materiału.

3.

Usługodawca gwarantuje (w ramach możliwości technicznych) zasady przestrzegania zasady tajemnicy korespondencji. Wszystkie informacje dotyczące haseł (lub ich zmiany) udzielane są wyłącznie usługobiorcy lub osobom przez niego upoważnionym. Informacji tych nie udziela się telefonicznie, faxem itp.

4.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączeń o ile zakłócenie (lub brak połączenia) powstało niezależnie od pracy serwera Usługodawcy (np. na łączach telefonicznych), w przypadku przerw w łączności wynikających z awarii serwera Usługodawcy, użytkownikowi należy się zwrot części opłaty abonamentowej za czas przerwy w łączności.

5.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwera w celach konserwacyjnych po uprzednim powiadomieniu Użytkownika z wyprzedaniem co najmniej jednodniowym.

6.

Usługobiorca ma możliwość bezpłatnego zwiększenia limitu objętości serwerów www oraz kont poczty elektronicznej do oczekiwanej objętości, po uprzednim uzgodnieniu z Usługodawcą.